ОБЩИ УСЛОВИЯ
 

1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ralica.bg на своя или друг компютър.

2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.ralica.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.ralica.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.ralica.bg.

3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.ralica.bg.

4. Потребителите на www.ralica.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

5. Потребителите на www.ralica.bg а имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.ralica.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

6. Всеки потребител е длъжен:

-т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Мебелни къщи Ралица АД услуги.

-т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

-т.3 Да уведомява незабавно  Мебелни къщи Ралица АД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

-т.4 Да не извършва злоумишлени действия.

7. Съдържанието на www.ralica.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от  Мебелни къщи Ралица АД.

-т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.ralica.bg без изрично разрешение на  Мебелни къщи Ралица АД.

-т.2 Потребителите на www.ralica.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.ralica.bg.

-т.3 Потребителите на www.ralica.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.ralica.bg, без изрично писмено разрешение на  Мебелни къщи Ралица АД.

8. Потребителите нямат право да претоварват www.ralica.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).

9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.ralica.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

10.  Мебелни къщи Ралица АД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

11. www.ralica.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.ralica.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.ralica.bg , или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

12.  Мебелни къщи Ралица АД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

13.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.ralica.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за  Мебелни къщи Ралица АД.

14.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност за:

-Съдържанието на рекламите, публикувани на www.ralica.bg.

-Мненията изразени във форумите (коментарите).

-Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.ralica.bg.

15.  Мебелни къщи Ралица АД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.ralica.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.ralica.bg , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

16.  Мебелни къщи Ралица АД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на  Мебелни къщи Ралица АД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ralica.bg.

17.  Мебелни къщи Ралица АД може да осигури публикуване на www.ralica.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на  Мебелни къщи Ралица АД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

18.  Мебелни къщи Ралица АД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.ralica.bg .

19. Информацията в www.ralica.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

20.  Мебелни къщи Ралица АД може да изисква  авансова заплащане на 50% от стойността на поръчката по банков път в случай, че поръчката не е налична.

21.  Мебелни къщи Ралица АД може да изисква  авансова заплащане на 100% от стойността на поръчката по банков път преди стоката да се изпрати/достави .

22./1/Срокът на договора започва да тече от датата на плащането на предплатата.

/2/ В случаите, в които купувачът заплаща уговорената в този договор предплата по банков път, срокът на същия започва да тече от датата на постъпване на сумата по банковата сметка на продавача. В този случай крайният срок на договора се увеличава съответно с броя на дните от датата на подписването на настоящият документдо датата на постъпване на плащането в сметката.

/3/ Купувачът е длъжен да приеме (получи) стоката не по-късно от 7 дни след изтичане на уговорения в този договор срок, от продавача. Ако не стори това в този срок, същият дължи на продавача складови разноски за съхранение на стоката в размер на 0.1% на ден от стойността на цялата поръчка, но не повече от 5% от стойността на съхраняваната му стока. Стока, непотърсена/неприета в срок, повече от 60 дни след крайния срок на договора, остава собственост на продавача, като същият не дължи връщане на предплатата и има право да избере дали да задържи предплатата и стоката или да получи складовите разходи и остатъка за плащане от цената на стоката, след което да я предаде на купувача.

/4/При забава от страна на купувача да заплати уговорената цена, купувачът дължи на продавача неустойка в размер на 0,05 % от стойността на този договор за всеки просрочен ден.

23 /1/ Продавачът е длъжен да предаде закупената стока на купувача след заплащане на пълния размер на договорената цена в срока по настоящия договор.

              /2/ При забава от страна на продавача за предаване на договорената стока с повече от 10 (десет – календарни) дни и при отсъствие на независещи от него причини за забавата, същият дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на недоставената част от стоката за всеки ден забава но не повече 5% от стойността на недоставената част от стоката. В случай на частично пристигнала стока  в склада на Продавача, същият  не дължи неустойка за тях, когато клиента е бил писмено уведомен (чрез електорнна поща, поща с обратна разписка) за това, но е отказал да приеме частично пристигналата стока.

                /3/ При забава на доставката, независимо от причините, с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на уговорения срок, купувачът има право да прекрати договора, като в този случай продавачът е длъжен да му върне платеното капаро, ведно с неустойка в размер на 0,05% от цената на недоставената част за всеки просрочен ден.

                /4/ В случай, че поръчката на купувача не може да бъде изпълнена по независещи от продавача причини, продавачът може да развали настоящия договор в срок от 20 (двадесет) дни от узнаване на това обстоятелство или да бъде сключено допълнително споразумение между страните, съгласно настоящите общи условия. В случай, че не бъде постигнато допълнително споразумение, договорът се счита за прекратен, като продавачът се задължава да върне обратно на купувача платената до момента от него част от дължимата цена.

/5/ В случай, че купувачът се откаже без основателна причина от направената поръчка, продавачът има право да задържи платената от купувача предплата.

24. За неуредени в тези общи условия въпроси или такива засягащи потребителските в права можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите  или платформата за онлайн решаване на спорове

II. Условия за доставка: Доставката се начислява допълнително след потвърждаване на поръчката

Считано от 28.11.2017 г.   при   покупка на мебели  над 850 лева се полага безплатна доставка в рамките на населеното място , където има обект на „МК Ралица” АД  . При покупка над 1700 лева  се полага безплатна доставка в рамките на България. Безплатната доставка се извършва с транспорт на “МК Ралица”  АД в рамките на 15 календарни дни след получаване на стоката в склада и предварително    утвърден график, изцяло определян от „МК Ралица” .  Безплатна доставка се извършва до посочения от клиента адрес. Ако до точното местонахождение, няма достъп с товарно  превозното средство доставката се осъществява  до най-близката точка с такъв достъп. Получаването и предаването  на стоката се извършва  пред отворена врата на превозното средство.

При  покупки под  обявените стойности,  цената за доставка се изчисля на  базата на км отдалеченост от обекта на покупка.Цената е 0.90 лева /км в едната посока,но не по-малко от 25 лева  за доставка.

 Цените за пратки с куриерски фирми са както следва:

 •  Ед. матрак – 20 лева.
 •  Двоен матрак – 36 лева:
 •  База с ракла, ед.размер  - 36 лева:
 •  База с ракла, двоен размер – 40 лева:
 •   Табла за легло  до 120 см - 10 лева:
 •   Табла за легло от 120 до 200 см – 18 лева.
 •   Кола –легло coupe – 42  лева; coupe with friend – 69 лева, Biturbo – 59 лева  , GTI – 69 лева.Друга корпусна мебел ( гардероб, скрин,  бюро – 49 лева.
 •  Възглавници, завивки,единични съдове за готвене и аксесоари – 5 лева.  За комплекти със съдове за готвене и сервизи за хранене – 20 лева.
 •  Прав диван – 50 лева, ъглов  - 100 лева
 • Стол – 12 лева.
 • Трапезна маса – 40 лева. Холна маса -20 лева.


Забележки:

 • Цените за за брой:
 • При доставка с куриер стоката се доставя в рамките на 2-3 работни дни. Задължително стоките, които се изпращат по куриер се застраховат за сметка на клиента . Сумата е 0,6 % от сумата на стоката. Цената на стоката и  транспорта се заплащат предварително по банков път.
 • При доставка   пратката задължително се отваря  в присъствието на куриера ( или доставчик). При установяване на нередност в опаковката и/или цялостта на стоката се попълва  двустранен протокол. Без наличието на този протокол, който е надлежно попълнен не може да се приема  рекламация   и „МК Ралица” АД  приема,че  стоката е   доставена без забележки.

 

 


Категории

Accept Site use cookies